Fuel type: Diesel Oil
Capacity: 3 Ton
Max height: 3000mm
Fuel type: Diesel Oil
Capacity: 2.5 Ton
Max height: 4m
Kẹp Vuông
Fuel type: Diesel Oil
Capacity: 3 Ton
Max height: 3m
Fuel type: Diesel Oil
Capacity: 2.5 Ton
Max height: 3m
Fuel type: Diesel Oil
Capacity: 1.5 Ton
Max height: 3m
Fuel type: Battery
Capacity: 2.5 Ton
Max height: 3m
Fuel type: Battery
Capacity: 3 Ton
Max height: 4m
Kẹp Giấy 1.2m
Fuel type: Battery
Capacity: 1.3 Ton
Max height: 3.000
Fuel type: Battery
Capacity: 1.3 Ton
Max height: 4.000 (mm)
Fuel type: Battery
Capacity: 1.3 Ton
Max height: 4.000 (mm)
Fuel type: Battery
Capacity: 1.5 Ton
Max height: 4.500mm
Fuel type: Gasonline
Capacity: 2.5 Ton
Max height: 4.3m
Fuel type: Gasonline
Capacity: 2 Ton
Max height: 3m
Fuel type: Gasonline
Capacity: 1.8 Ton
Max height: 3m
Fuel type: Diesel Oil
Capacity: 2.5 Ton
Max height: 4m
Fuel type: Diesel Oil
Capacity: 2.5 Ton
Max height: 4m
Fuel type: Diesel Oil
Capacity: 2 Ton
Max height: 3m
Fuel type: Diesel Oil
Capacity: 3 Ton
Max height: 4m
Kẹp giấy 1300mm
Fuel type: Diesel Oil
Capacity: 2 Ton
Max height: 3m
Fuel type: Diesel Oil
Capacity: 2 Ton
Max height: 3m
Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat với chúng tôi qua Facebook
Gọi em số 0903.333.581
Ẩn Nút Chat