Fuel type: Diesel Oil
Capacity: 3 Ton
Max height: 3000mm

Fuel type: Diesel Oil
Capacity: 2.5 Ton
Max height: 4m
Kẹp Vuông

Fuel type: Diesel Oil
Capacity: 3 Ton
Max height: 3m

Fuel type: Diesel Oil
Capacity: 2.5 Ton
Max height: 3m

Fuel type: Diesel Oil
Capacity: 1.5 Ton
Max height: 3m

Fuel type: Battery
Capacity: 2.5 Ton
Max height: 3m

Fuel type: Battery
Capacity: 3 Ton
Max height: 4m
Kẹp Giấy 1.2m

Fuel type: Battery
Capacity: 1.3 Ton
Max height: 3.000

Fuel type: Battery
Capacity: 1.3 Ton
Max height: 4.000 (mm)

Fuel type: Battery
Capacity: 1.3 Ton
Max height: 4.000 (mm)

Fuel type: Battery
Capacity: 1.5 Ton
Max height: 4.500mm

Fuel type: Gasonline
Capacity: 2.5 Ton
Max height: 4.3m

Fuel type: Gasonline
Capacity: 2 Ton
Max height: 3m

Fuel type: Gasonline
Capacity: 1.8 Ton
Max height: 3m

Fuel type: Diesel Oil
Capacity: 2.5 Ton
Max height: 4m

Fuel type: Diesel Oil
Capacity: 2.5 Ton
Max height: 4m

Fuel type: Diesel Oil
Capacity: 2 Ton
Max height: 3m

Fuel type: Diesel Oil
Capacity: 3 Ton
Max height: 4m
Kẹp giấy 1300mm

Fuel type: Diesel Oil
Capacity: 2 Ton
Max height: 3m

Fuel type: Diesel Oil
Capacity: 2 Ton
Max height: 3m

Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat với chúng tôi qua Facebook
Gọi em số 0903.333.581
Ẩn Nút Chat